Hyppää sisältöön

Halsua Kaustinen Lestijärvi Toholampi Veteli

Tarjouspyyntö: KASE Kasvuohjelma - Yrityspalveluiden kehittäminen palvelumuotoilun keinoin

Seututoiminta

Tarjouspyyntö: KASE Kasvuohjelma - Yrityspalveluiden kehittäminen palvelumuotoilun keinoin

Lestijärven kunta / Kaustisen seutukunta                                                                TARJOUSPYYNTÖ

Lestintie 39

69440 LESTIJÄRVI

                                                                             

KASE Kasvuohjelma – yritysverkostojen ja -palveluiden kehittäminen

Asiantuntijapalvelun hankinta: Yrityspalveluiden kehittäminen palvelumuotoilun keinoin

 

1. Hankinnan tausta

 

KASE Kasvuohjelma-yritysverkostojen ja -palveluiden kehittäminen -hankkeen toteuttajana toimii Lestijärven kunta, Kaustisen seutukunta. Kaustisen seutukuntaan kuuluvat Halsuan, Kaustisen, Lestijärven, Toholammin ja Vetelin kunnat.

Hankkeen EAKR-rahoituksen on myöntänyt Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 4.11.2019. Hanke on yritysten toimintaympäristön kehittämishanke. Hankkeen toteutusaika on 1.1.2020 – 31.12.2021.

Hankkeen tavoitteena on tukea seutukunnan yrityksiä mm. luomalla yritysten toimivia verkostoja ja parantaa yritysten osaamista sekä luoda ja käyttää erilaisia yhteistyön muotoja kilpailukyvyn lisäämiseksi.

Hankkeen taustalla on poikkeuksellinen, jopa n. 1,5 miljardin euron arvoinen investointikokonaisuus Kaustisen seutukunnan alueella. Kokonaisuus sisältää mm. neljä suurhanketta (Halsuan, Lestijärven ja Toholammin tuulivoima-alueet, yht. n. 200 tuulivoimalaa, sekä Kaustisen kunnan alueelle suunniteltu litium-kaivos ja -rikastamo). Mainittujen hankkeiden toteutusaikataulu on arviolta n. 2020-2026.

Hanketta on edeltänyt selvitystyö, jossa selvitettiin ennakkovaikutusten arviointimenetelmillä em. investointien vaikutusta aluetalouteen eri vaiheissa. Tämän selvitystyön tulosten pohjalta voidaan nähdä erityisiä kehittämistarpeita tietyillä toimialoilla.

Kaustisen seutukunta on yksi Suomen yritysintensiivisimmistä alueista. Alueella on paljon pieniä yrityksiä eri toimialoilla. Edellä mainittu muutostilanne on käynnistänyt tarpeen pohtia Kaustisen seutukunnan tuottamien yrityspalveluiden kokonaisuutta. Lisäksi tilanteeseen liittyy henkilöstömuutoksia yrityspalveluissa ja myös ulkoisia tekijöitä, joista yksi ilmeisimmistä on ollut korona-pandemian voimakas vaikutus digitaalisten palveluiden tarjontaan ja käyttöön.

Tässä vaiheessa hankitaan asiantuntijapalvelua tukemaan yrityspalveluiden muutosta palvelumuotoilun tmv. keinoin. Asiantuntijapalvelun ostajana toimii Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta.

 

2. Hankinnan kohde

 

Kohdassa 1 kuvatun taustan pohjalta pyydämme tarjousta Asiantuntijapalvelusta koskien yrityspalveluiden kehittämistä palvelumuotoilun keinoin.

Hankinnan kohteen määrittely:

Toteutetaan Kaustisen seutukunnan yrityspalveluihin liittyvän henkilöstön (3-4 henkilöä) sekä mahdollisesti alueen yritysten edustajista (3-5 henkilöä) koostuvan ryhmän kanssa palvelumuotoiluprosessi Kaustisen seutukunnan yrityspalveluiden kehittämiseksi kevään 2021 aikana.

 1. Palvelumuotoilun kohteena on Kaustisen seutukunnan yrityspalvelu-tiimi ja Kaustisen seutukunnan toteuttamat yrityspalvelut
 2. Pohjatietona prosessille ovat ja nämä toimitetaan suunnitteluvaiheessa valitulle toteuttajalle:
  • Nykyiset palvelut – lyhyt kuvaus
  • Nykyisten palveluiden toteuttamistavat – ts. yritysten konsultointi ja auttaminen puhelimitse, yritystapaamiset jne.
  • Yhteistyökumppanuudet
  • Digitaalisten palveluiden käytön tilanne
 3. Yleiset tavoitteet palvelumuotoilulle tarjouspyyntövaiheessa ovat:
  • Selkiyttää palveluiden kokonaisuus: oma tuotanto vs. kumppaniverkoston tarjoamat palvelut
  • Digitaalisten palveluiden ja/tai palvelun osien käyttö:  missä, miksi ja miten
  • Yrityspalveluiden henkilöstön voimavarojen (työtunnit) optimaalinen käyttö: palveluiden käyttäjien oma/itsepalvelumallit, yrityspalveluiden resurssien kohdentuminen alueen uuden tilanteen huomioiden

Ehdotus toteutustavaksi - palvelumuotoilun asiantuntijapalvelua tarjoavan odotetaan esittävän täsmällinen toteutustapa omaan asiantuntemukseensa perustuen:

 1. Kolme (3) noin kolme tuntia (3h) kestävää lyhytkestoista valmennus-/työpajatilaisuutta, huomioiden ainakin seuraavia asioita:
  • Palvelumuotoilu: mitä se on, palvelumuotoilun perusteet, mihin sillä pyritään
  • Palvelumuotoilun lähtökohdat yrityspalveluiden kokonaisuudessa
  • Palvelumuotoilun prosessin esittely kohderyhmälle
  • Palvelumuotoilun prosessin vetäminen, tulosten koostaminen
  • Loppuyhteenveto ja suunnitelma seuraavaan vaiheeseen

Edellä kohdassa 4. kuvattuja työn sisältöjä voidaan täsmentää yhteistyössä tilaajan kanssa.

3. Aikataulut

Tarjouspyynnöt jätetään 16.3.2021 ja niihin on vastausaikaa tiistaihin 31.3.2021 kello 14:00 saakka.

Asiantuntijapalvelu tulee olla toteutettuna 30.6.2021 mennessä. Työn suunnittelu- ja valmisteluvaihe pyritään käynnistämään huhtikuussa 2021.

 

4. Tarjouksessa esitettävät tiedot

Tarjouksessa on esitettävä seuraavat alla luetellut tiedot:

 1. Tarjoavan yrityksen / yhteisön lyhyt esittely
 2. Palvelun tarjoajan osaaminen ja kokemus tarjouspyynnön taustaa ja kohdetta vastaavista toimeksiannoista ja kehittämistehtävistä (palvelumuotoilun asiantuntijapalvelu)
  1. Vastuuhenkilön/vastuuhenkilöiden pätevyys ja osaaminen
  2. Referenssit vastaavista asiantuntijapalveluista ja kehittämistehtävistä
 3. Esitys toteutussuunnitelmasta ja sen aikataulusta työtuntimäärineen (tuntia)
 4. Tarjouksen asiantuntijapalvelun tuntihinta (alv 0) sekä tarjotun palvelun kokonaishinta (alv 0) sisältäen kaikki palvelun tuottamisesta aiheutuvat kulut (mm. matkakulut, päivärahat jne.)
 5. Erikseen tilattavien lisätöiden tuntiveloitushinta (alv 0) ja muiden kustannusten veloitusperusteet (alv 0)

5. Ilmoitus ja hankintamenettely

 

Ilmoitus tästä hankinnasta on lähetetty kolmelle palvelun tuottajalle sähköpostilla. Ilmoitus hankinnasta julkaistaan myös www.kaustisenseutu.fi -sivuilla.

Tarjouksen antavan palveluntarjoajan tulee itse huolehtia siitä, että tämä tarjouspyyntö on kaikkien niiden henkilöiden käytössä, jotka vastaavat tarjousten laadinnasta.

 

6. Valinta

Hyväksyttävän tarjouksen valinta ja palvelun hankinta perustuu kokonaistaloudellisesti edullisimpaan ratkaisuun. Mikäli tarjoaja ei jätä tarjousta määräaikaan mennessä, tarjousta ei käsitellä eikä hyväksytä.

Sellainen tarjous, jonka yhteydessä ei ole toimitettu kaikkia pyydettyjä todistuksia ja selvityksiä, ei vastaa sisällöltään tarjouspyyntöä. Pyydettyjen asiakirjojen toimittamatta jättäminen antaa perusteen tarjouksen hylkäämiselle.

 

Arviointi- ja valintakriteerit sekä niiden painoarvot valinnassa ovat:

 1. Kokonaishinta, painoarvo 30 % (maksimipisteet 9)
  1. Halvin tarjous saa maksimipisteet 9
  2. Muut pisteet muodostuvat siten, että halvin hinta jaetaan tarjoushinnalla, jolla saatu suhdeluku kerrotaan maksimipisteellä 9. Suhdeluku on sitä pienempi, mitä kalliimpi tarjoushinta on suhteessa halvimpaan.
 2. Osaaminen ja referenssit kohdassa 4 esitetyissä osa-alueissa, painoarvo 40 % (maksimipisteet 16)
  1. Vastuuhenkilön/vastuuhenkilöiden pätevyys ja osaaminen (maksimipisteet 8)
  2. Referenssit vastaavista asiantuntijapalveluista ja tehtävistä (maksimipisteet 8)
 3. Toteutussuunnitelman soveltuvuus hankinnan tavoitteisiin ja sisältöihin, painoarvo 25% (maksimipisteet 9)
 4. Toimitusvarmuus, painoarvo 5 % (maksimipisteet 6)

Kaustisen seutukunta pidättää itsellään oikeuden olla hyväksymättä mitään jätetyistä tarjouksista, mikäli tarjoukset eivät vastaa haluttua kokonaisuutta tai hankinnan hinta muodostuu liian korkeaksi tai mikäli hankkeen päärahoittaja ilmoittaa hankinnan esteestä tai hankinnalle tulee jokin muu este.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouksen antaneella taholla ei ole oikeutta vaatia tarjouksen tekemisestä korvausta. Tarjouspyyntöasiakirjat ovat saatavissa vain suomen kielellä. Tarjous on laadittava kokonaisuudessaan suomen kielellä.

Kaustisen seutukunnalla on täydet oikeudet tilattuun aineistoon, kun työ on maksettu. Kaustisen seutukunnalla on tällöin oikeus tehdä niihin muutoksia ja luovuttaa niitä kolmannen osapuolen käyttöön ilman eri korvausta.

Asiantuntijatyön toteuttajan on eriteltävä sitä kysyttäessä kustannukset ja toimitettava niihin liittyvät EU -projektihallinnoinnin edellyttämät dokumentit sekä muut esimerkiksi mahdollisiin matkoihin liittyvät dokumentit.

Hankinta maksetaan paperilaskua tai sähköpostilla toimitettua laskua vastaan, kun työ on tilaajan toimesta hyväksytysti toimitettu.

Hankintaan sovelletaan Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa – sopimusehtoja. Löytyy Internetistä osoitteesta:

http://vm.fi/documents/10623/307565/JYSE+palvelut/564be8e8-8ed1-4b44-a206-701e54f6348e

Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan välimiesmenettelyllä.

Mahdollisista lisätöistä on sovittava tilaajan kanssa erikseen.

 

7. Tarjouksen jättöaika ja voimassaolo

Pyydämme toimittamaan tarjouksen keskiviikkoon 31.3.2021 klo 14:00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet .

Sähköpostiviestin otsikkoon teksti: ”KASE Kasvuohjelma asiantuntijapalvelut, palvelumuotoilu”

Tarjous on allekirjoitettava. Tarjouksen antaja on vastuussa siitä, että tarjouksen on allekirjoittanut toimivaltainen henkilö/nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö tarjouksen antavassa organisaatiossa.

Tarjouksen on oltava voimassa 31.4.2021 saakka.

Tarjouksessa on esitettävä seuraavat liitteet: Ote kaupparekisteristä tai yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä (YTJ) (ei 3 kk vanhempi), verovelkatodistus sekä selvitys allekirjoitusoikeudesta.

 

8. Tarjouksen laatimiskieli sekä sopimusta sovellettaessa käytettävä kieli

Tarjous tulee laatia kokonaisuudessaan suomenkielellä, joka on myös sopimusta sovellettaessa käytettävä kieli.

 

9. Lisätietoja

Tilaaja vastaa valmennustilaisuuksien ja työpajojen tila- ja tarjoilukustannuksista ja/tai mahdollisista nettipohjaisista työkaluista (käyttössä MS Teams sekä Zoom).

 

Lisätietoja hankittavan palvelun sisällöstä antaa sähköpostitse projektipäällikkö Timo Pärkkä, Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet. Lisätiedot toimitetaan kaikille tarjoajille.

 

 

Lestijärvellä 16.3.2020

 

KAUSTISEN SEUTUKUNTA

 

Petri Jylhä

kehittämisjohtaja

 

Halsua Kaustinen Lestijärvi Toholampi Veteli