Siirry sisältöön
  • Asukkaille
  • Yrityksille
  • Yleinen
  • Seututoiminta
  • Kiertotalous
18.11.2022

Tuore selvitys tarkastelee vetytalouden mahdollisuuksia Kaustisen seudulla

Kaustisen seutukunnan hallinnoimassa ja Keski-Pohjanmaan liiton rahoittamassa (EAKR) Kierthon 2.0 -hankkeessa selvitettiin vetytuotannon mahdollisuuksia. Wega toteutti hankkeessa selvityksen, jonka tavoitteena oli arvioida biometaaniin perustuvan vedyn tuotantopotentiaalia, kulutuspotentiaalia sekä kehitysnäkymiä 2020- ja 2030-luvuilla Kaustisen seutukunnan alueella.

Kaustisen seutukunnan alueen uusiutuvan energian tuottopotentiaalia on selvitetty useassa tutkimuksessa ja potentiaalin erityisesti tuulen ja biokaasuntuotannon osalta on todettu olevan merkittävä. Tulevaisuudessa vety valmistetaan Suomessa joko elektrolyyttisesti vedestä sähköllä tai metaanista ottaen hiili kiinteänä talteen hyötykäytettäväksi. Vetyä voidaan valmistaa myös biometaanista, jolloin vedyntuotanto olisi päästötöntä ja kestävää. Keski-Pohjanmaalla kiinnostava liiketoiminta-alue on biokaasun tuotanto, johon liittyviä hankkeita on jo menossa alueella useampia. 

Tässä selvitystyössä perusskenaarioksi valittiin biometaanin 32 GWh vuotuinen tuotanto, jonka tuotanto voisi tapahtua esim. yhdellä isohkolla laitoksella tai 4–5 pienemmällä laitoksella (vuotuinen tuotantomäärä selvitetty Kiertoon!-hankkeessa). Tällä biometaanin määrällä voitaisiin metaanin lämpöreformoinnilla (TDM-teknologialla) tuottaa vetyä noin 17,4 GWh. Työssä perehdyttiin muun muassa alueen tuotantomahdollisuuksiin sekä teollisuuden toimijoihin ja prosesseihin, joissa vetyä voitaisiin hyödyntää.

Vedyn alueellinen tuotantopotentiaali biometaanista on suurempi kuin nykyinen alueellinen vedyn kysyntä. Kaustisen seutukunnan alueella ei tällä hetkellä käytetä vetyä. Potentiaalisimmat markkinat ja alueellinen kulutuspotentiaali nähtiin kehittyvän tulevaisuudessa tieliikenteessä. Lähimmät vedyn käyttäjät löytyvät Kokkolan suurteollisuusalueelta, jossa vetyä käytetään raaka-aineena kemianteollisuudessa. Tulevaisuudessa vedyn käyttö teollisuudessa voi lisääntyä esim. Kokkolan suurteollisuusalueella raaka-ainekäytössä tai maakaasuun/biometaaniin sekoitettuna energiakäytössä.
    
Työssä vertailtiin vedyn eri tuotantoteknologioita ja niiden käyttö- ja investointikustannuksia. Kaustisen seutukunnan kokoluokassa vedyn tuotantomuodoista elektrolyysi on kustannustehokkainta, mutta jos TDM-laitoksia valmistuu pienessä kokoluokassa ja sivutuotehiili saadaan jalostettua arvokkaaksi tuotteeksi, TDM-teknologia voi olla kannattavampi tuotantomuoto vedylle. Lopputulemana biometaanin jatkojalostus vedyksi ei tällä hetkellä luo lisäarvoa myyjälle tai säästöjä loppukäyttäjälle. Energiantuotannossa biometaanin käyttäminen sellaisenaan on kustannustehokkaampaa. Ilman kattavaa vedyn jakeluinfrastruktuuria vedyn tuotantolaitokset rakentuvat lähtökohtaisesti sinne, missä on vedyn kulutusta.

Selvitys tarjoaa hyvän katsauksen vetyteknologioihin, tämän hetken vetymarkkinoihin ja tulevaisuuden kehitysnäkymiin. Kirjallisuuskatsauksen lisäksi Wega haastatteli yrityksiä ja toimijoita maakunnan sisältä, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti, sekä tuotti teknillistaloudellisia analyyseja kannattavuudesta loppukäyttäjän ja tuottajan näkökulmista.
 

Lue selvitys kokonaisuudessaan: tästä