Hyppää sisältöön

Halsua Kaustinen Lestijärvi Toholampi Veteli

Tarjouspyyntö: verkkosivujen jatkokehittäminen

Seututoiminta

Tarjouspyyntö: verkkosivujen jatkokehittäminen

TARJOUSPYYNTÖ

Lestijärven kunta / Kaustisen seutukunta 

Lestintie 39

69440 LESTIJÄRVI

 

Kaustisenseutu.fi ja visitkaustisenseutu.fi -verkkosivustojen jatkokehittäminen ja tekninen ylläpito

 

1. Hankinnan tausta

Kaustisen seutukunta on viiden kunnan (Halsua, Kaustinen, Lestijärvi, Toholampi ja Veteli) yhteinen aluekehittämisen ja elinkeinojen kehittämisorganisaatio. Seutukunta on toiminut vuodesta 1995 saakka. Lisätietoja seutukunnasta www.kaustisenseutu.fi.

Kaustisen seutukunta on toteuttanut vuosien 2019-2020 aikana nettisivujensa uudistuksen ja siirtynyt samassa yhteydessä ProcessWire -julkaisujärjestelmään. Sivustot ovat www.kaustisenseutu.fi ja www.visitkaustisenseutu.fi.

Saamamme palautteen ja käyttökokemustemme perusteella olemme päättäneet käynnistää sivuston jatkokehityksen. Jatkokehitykseen haemme yhteistyökumppaniksemme ulkopuolista asiantuntijatahoa.

Hakemamme yhteistyökumppani on mukana sivuston kehitystyössä, ja tuottaa tarvittavan julkaisujärjestelmään liittyvän osaamisen ja resurssin muutosten toteuttamiselle. Yhteistyökumppanilla tulee olla myös laajempaa näkemystä ja kokemusta sivustojen visuaalisuuden ja käytettävyyden kehittämiseen. Arvostamme myös referenssejä ko. julkaisujärjestelmällä toteutetuista nettisivuprojekteista. Tavoitteena on, että yhteistyökumppanuus jatkuu myös pidemmällä aikavälillä koskien mahdollisia tulevaisuudessa esiin tulevia sivuston päivitys- ja muutostöitä.

Kaustisen seutukunta tavoittelee sivustojen jatkokehittämisellä parempaa käytettävyyttä nettisivustoilleen. Erityisesti jatkokehitys koskee kaustisenseutu.fi -verkkosivujen etusivua, mutta tarvittaessa myös visitkaustisenseutu.fi -matkailusivustoa. Sivustot on kehitetty saavutettavuusvaatimuksia mukaillen, ja sivuston saavutettavuus tulee myös säilyttää.


2. Hankinnan kohde

Kohdassa 1 kuvatun taustan pohjalta pyydämme tarjousta verkkosivujen tekniseen ylläpitoon ja jatkokehittämiseen liittyvään asiantuntijapalveluun.

Työn sisältöjä täsmennetään yhteistyössä tilaajan kanssa kohdassa 1 esitetyn taustan ja tavoitteiden pohjalta.

3. Aikataulut

Työn suunnittelu- ja valmisteluvaihe käynnistetään mahdollisimman pian tarjousten käsittelyn ja valinnan jälkeen.

4. Tarjouksessa esitettävät tiedot

Tarjouksessa on esitettävä seuraavat alla luetellut tiedot:

1. Tarjoavan yrityksen / yhteisön esittely

2. Palvelun tarjoajan osaaminen ja kokemus tarjouspyynnön taustaa ja kohdetta vastaavista toimeksiannoista

a. Vastuuhenkilön/vastuuhenkilöiden pätevyys ja osaaminen ProcessWire julkaisujärjestelmästä

b. Referenssit vastaavista asiantuntijapalveluista ja kehittämistehtävistä

c. 20 minuutin etäesittely ProcessWirella toteutetuista ratkaisuista

 

3. Esitys toteutussuunnitelmasta ja sen aikataulusta

4. Asiantuntijapalvelun tuntiveloitushinta (-hinnat) (alv 0) ja muiden kustannusten veloitusperusteet (alv 0)

 

5. Ilmoitus ja hankintamenettely

Hankintamenettely on avoin. Ilmoitus tästä hankinnasta on lähetetty kolmelle palvelun tuottajalle sähköpostilla. Tarjouspyyntö on lähetetty aiemmin kolmelle palveluntuottajalle, joista yhden tarjous otetaan huomioon valintavertailussa.

Tarjouksen antavan palveluntarjoajan tulee itse huolehtia siitä, että tämä tarjouspyyntö on kaikkien niiden henkilöiden käytössä, jotka vastaavat tarjousten laadinnasta.

6. Valinta

Hyväksyttävän tarjouksen valinta ja palvelun hankinta perustuu kokonaistaloudellisesti edullisimpaan ratkaisuun. Mikäli tarjoaja ei jätä tarjousta määräaikaan mennessä, tarjousta ei käsitellä eikä hyväksytä.

Sellainen tarjous, jonka yhteydessä ei ole toimitettu kaikkia pyydettyjä todistuksia ja selvityksiä, ei vastaa sisällöltään tarjouspyyntöä. Pyydettyjen asiakirjojen toimittamatta jättäminen antaa perusteen tarjouksen hylkäämiselle.

Arviointi- ja valintakriteerit sekä niiden painoarvot valinnassa ovat:

1. Palvelun hinta, maksimipisteet 10

a. Halvin tarjous saa maksimipisteet 10

b. Muut pisteet muodostuvat siten, että halvin hinta jaetaan tarjoushinnalla, jolla saatu suhdeluku kerrotaan maksimipisteellä 10. Suhdeluku on sitä pienempi, mitä kalliimpi tarjoushinta on suhteessa halvimpaan.

2. Osaaminen ja referenssit, maksimipisteet 16

a. Vastuuhenkilön/vastuuhenkilöiden pätevyys ja osaaminen (maksimipisteet 8)

b. Referenssit vastaavista asiantuntijapalveluista ja tehtävistä (maksimipisteet 8)

3. Toimitusvarmuus, maksimipisteet 5

Yhteensä maksimipisteiden määrä on 31.

Kaustisen seutukunta pidättää itsellään oikeuden olla hyväksymättä mitään jätetyistä tarjouksista, mikäli tarjoukset eivät vastaa haluttua kokonaisuutta ja tilaajan tavoitteita, tai hankinnan hinta muodostuu liian korkeaksi tai hankinnalle tulee jokin muu este.

Osatarjoukset ja vaihtoehtoiset tarjoukset ovat sallittuja. Tarjouksen antaneella taholla ei ole oikeutta vaatia tarjouksen tekemisestä korvausta. Tarjouspyyntöasiakirjat ovat saatavissa vain suomen kielellä. Tarjous on laadittava kokonaisuudessaan suomen kielellä.

Kaustisen seutukunnalla on täydet oikeudet tilattuun aineistoon, kun työ on maksettu. Kaustisen seutukunnalla on tällöin oikeus tehdä niihin muutoksia, ja luovuttaa niitä kolmannen osapuolen käyttöön ilman eri korvausta.

 

7. Laskutus ja sopimusehdot

Asiantuntijatyön toteuttajan on eriteltävä kustannukset ja toimitettava niihin liittyvät projektihallinnoinnin edellyttämät dokumentit.

Hankinta maksetaan sähköpostilla toimitettua laskua vastaan kuukausittaisten työaikaraporttien mukaan, kun työaikaraportit on tilaajan toimesta vastaanotettu ja hyväksytty. Laskutus toteutetaan kahdessa erässä, 15.6.2021 ja 15.11.2021 mennessä.

LASKUTUSOSOITE

Lestijärven kunta

Kaustisen seutukunta

Lestintie 39

69440 LESTIJÄRVI

Y-tunnus 0180774–6

 

Sähköpostilaskut osoitteeseen: Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet

Verkkolaskuosoite:

Lestijärven kunta 003701807746

Välittäjätunnus OKOYFIHH

Hankintaan sovelletaan Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa – sopimusehtoja, jotka löytävät osoitteesta: http://vm.fi/documents/10623/307565/JYSE+palvelut/564be8e8-8ed1-4b44-a206-701e54f6348e
Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten välisillä neuvotteluilla ja sen jälkeen välimiesmenettelyllä.

Mahdollisista lisätöistä on sovittava tilaajan kanssa erikseen.

Sopimuksen pätevyysjärjestys on:

1. Sopimus, joka allekirjoitetaan

2. Tarjous


8. Tarjouksen jättöaika ja voimassaolo

Pyydämme toimittamaan tarjouksen 23.4.2021 klo 12:00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet

Sähköpostiviestin otsikkoon teksti: ”Verkkosivujen jatkokehittäminen - tarjous”

Tarjous on allekirjoitettava. Tarjouksen antaja on vastuussa siitä, että tarjouksen on allekirjoittanut toimivaltainen henkilö/nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö tarjouksen antavassa organisaatiossa.

Tarjouksen on oltava voimassa 1.12.2021 saakka.

Tarjouksessa on esitettävä seuraavat liitteet: Ote kaupparekisteristä tai yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä (YTJ) (ei 3 kk vanhempi), verovelkatodistus sekä selvitys allekirjoitusoikeudesta

 

9. Tarjoustietojen julkisuus

Kaikki tarjousasiakirjat ovat julkisia. Mikäli tarjoaja katsoo, että joku osa tarjouksesta on liikesalaisuuden luonteinen ja sellaisena salassa pidettävä, tulee tästä mainita erikseen tarjouksessa ja esittää tämä osa erillisenä liitteenä. Tarjouksen hinta ei ole liikesalaisuus.

10. Lisätietoja

Lisätietoja hankittavan palvelun sisällöstä antaa sähköpostitse kehittämispäällikkö Minna Kauppinen, Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet.
Lisätiedot toimitetaan kaikille tarjoajille.

Halsua Kaustinen Lestijärvi Toholampi Veteli