Siirry sisältöön
 • Seututoiminta
11.1.2022

Tarjouspyyntö: Asiantuntijapalvelun hankinta KIERTH2ON 2.0-hankkeen teemaryhmien työpajojen fasilitointiin.

TARJOUSPYYNTÖ 

Lestijärven kunta / Kaustisen seutukunta TARJOUSPYYNTÖ 

Lestintie 39 

69440 LESTIJÄRVI 

 

KIERTH2ON 2.0 - Alueellinen kysyntä energiatuotannon murroksen edellytyksenä 

Asiantuntijapalvelun hankinta KIERTH2ON 2.0-hankkeen teemaryhmien työpajojen fasilitointiin. 

          1. 
Hankinnan tausta 

 1. Kaustisen seutukunnan KIERTH2ON 2.0-hankkeessa selvitetään paikallisen biokaasutuotannon arvoketjua kysynnän muodostumisen näkökulmasta. Aiemmin Kaustisen seutukunnan hankkeissa on tarkasteltu alueen biokaasutuotannon tuotantopotentiaalia, ja nyt ryhdytään tarkastelemaan biokaasun ja sen jalosteiden kysyntää alueella. 

  Aihetta lähestytään ja kehitetään teemaryhmätyöskentelyn avulla. Teemaryhmien avulla pyritään saamaan nykyistä huomattavasti parempi kuva uusiutuvan energian kysynnästä eri yhteiskunnan sektoreilla. Teemaryhmät yhdistävät laaja-alaisesti julkisen ja yksityisen sektorin organisaatioita, TKI-toimijoita, koulutus- ja kehittämisorganisaatioita, yrityksiä, kuluttajia ja asiantuntijoita. Tarkoituksena on muodostaa käsitys uusiutuvan energian potentiaalisesta kysynnästä Kaustisen seutukunnan alueella. 

  KIERTH2ON 2.0 -hankkeen toteuttaja on Kaustisen seutukunta -organisaatio, jonka jäsenkuntia ovat Halsua, Kaustinen, Lestijärvi, Toholampi ja Veteli. Hankkeen päärahoittaja Euroopan aluekehitysrahasto (Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma). 

   

  KIERTH2ON 2.0 -hanke jakautuu kuuteen työpakettiin: 

  Työpaketti 1:Alueellisen kysyntäverkoston koordinointi ja tiedonhankinta, markkina-analyysin luominen ja päivitys 

  Työpaketissa selvitetään alueellisen kysynnän kehittymistä ja kysynnän tarpeita yhteistyössä keskeisistä energian käyttäjistä ja muista yhteistyökumppaneista muodostetuissa teemaryhmissä. Teemaryhmissä työskentelyssä hyödynnetään muissa työpaketeissa tehtävien selvitysten ja muun kehittämistyön tuloksia.  

  Selvitetään uusiutuvan energian alueellisen kysynnän aluetaloudelliset vaikutukset sekä laaditaan alueellisen kysynnän markkina-analyysejä. Selvitetään, millä kysynnän volyymillä alueella saadaan liikkeelle tuotantoinvestointeja. 

  Työpaketti 2:Kysyntäperusteisen energian jakelujärjestelmän analyysi ja kehittämissuunnitelman tekeminen 

  Työpaketti 3:Biometaanin jatkojalostusmahdollisuuksien edellytyksien selvittäminen alueella 

  Työpaketti 4:KASE BioEnergyHUB: Biomassapohjaisen energian tuotannon ja käytön digitaalinen seuranta ja raportointi (erityisesti langattomat ratkaisut), alustasovelluksen spesifikaatio ja toteutettavuuden selvitys 

  Työpaketti 5:Vision ja konkreettiset toimenpiteet sisältävän tiekartan luominen edistämään paikallisen uusiutuvan bioenergian käyttöä v. 2030 mennessä 

  Työpaketti 6: Viestintä ja tiedottaminen sekä hankehallinto

  2.
  Hankinnan kohde 

  Kohdassa 1 kuvatun taustan pohjalta pyydämme tarjoustaKIERTH2ON 2.0-hankkeen teemaryhmien työpajojen fasilitointiin 

  Työpaketti 1:Alueellisen kysyntäverkoston koordinointi ja tiedonhankinta, markkina-analyysin luominen ja päivitys 

  Alueellisen kysynnän kehittymistä ja kysynnän tarpeita selvitetään yhteistyössä keskeisistä energian käyttäjistä ja muista yhteistyökumppaneista muodostetuissa teemaryhmissä. Teemaryhmien avulla pyritään saamaan nykyistä huomattavasti parempi kuva uusiutuvan energian kysynnästä eri yhteiskunnan sektoreilla. Tarvitsemme asiantuntevan fasilitaattorin vetämään työpajoja KIERTH2HON 2.0 -hankkeen teemaryhmille. Teemaryhmätyöskentely tapahtuu yhteisissä työpajoissa pienehköissä ryhmissä teemoittain (teollisuus, liikenne, yhdyskuntaenergia, maatalous, kotitaloudet ja rahoituslaitokset). 

  Teemaryhmissä työskentelyssä hyödynnetään muissa työpaketeissa tehtävien selvitysten ja muun kehittämistyön tuloksia. 

  Hankinnan kohde tarkennettuna: 

  Työpajojen fasilitointi  

  1. Teemaryhmätyöskentelyn työpajojen (4 työpajaa) fasilitointi sisältäen loppuyhteenvedot ja raportoinnit 

  • Työpajoissa 6 ryhmää teemoittain(kunnalliset energialaitokset, raskasliikenne, maatalous, kotitaloudet, teollisuus ja rahoituslaitokset). Ryhmäkoko noin 5–6 hlö.  

  • Työpajojen aiheet (luonnos): 

  1. Työpaja 1: Nykytilanteen esittely, kysyntäkartoitus 

  1. Työpaja 2: Jakelujärjestelmän analyysi  

  1. Työpaja 3: Biometaanin jalostusmahdollisuudet 

  1. Työpaja 4: Uusiutuvan energian digitaalinen ekosysteemi, paikallisen uusiutuvan energian tiekartta 

  • Jokaisesta työpajasta väliraporttina yhteenveto työpajan johtopäätelmistä. Viimeisen työpajan jälkeen kokoava raportti loppuyhteenvetona työpajoista. 

  1. Edellä mainitut työpajat toteutetaan esimerkiksi 4 *4 hetäkokouksina (Teams).  

  1. Aikataulutarkentuu myöhemmin teemaryhmäjäsenten kesken. 

  • Vuoden 2022 aikajana järjestetään 3 työpajaa, joista ensimmäinen työpaja on tarkoitus järjestää helmi-maaliskuun aikana 2022. 

  • Seuraavien työpajojen (2 kpl) aikataulu sovitaan yhteisesti osanottajien kesken.  

  • Vuonna 2023 yksi työpaja. 

  1. Tarjoukseen määritellään hinta, joka sisältää työpajojen fasilitoinninkokonaishinnan osatoimenpiteittäin eriteltynä (alv 0 %) 

  1. Lisäksi tarjoukseen tulisi sisällyttää mahdollisten lisätöiden hinta, joita voi käyttää tarpeen mukaan hankeajan puitteissa. 

   

  Työpajojen tarkempi sisältö suunnitellaan yhdessä projektipäällikön kanssa ennen työpajojen järjestämistä. Työpajojen tueksi voidaan hankkia ulkopuolisen asiantuntijan ohjaus- ja valmennuspalveluja Kaustisen seutukunnan KIERTH2ON 2.0 -hankkeen toimesta 

   3. Aikataulut 

  Tarjoukset tulee toimittaa perjantaina 28.1.2022 klo 14.00 mennessä.  

  Valintapäätös tehdään välittömästi tarjousajan päätyttyä.Työn suunnittelu- ja valmisteluvaihe pyritään käynnistämään välittömästi hankintapäätöksen jälkeen.  

  Toimeksiannon tulee olla valmiina 31.3.2023.  

  4. Tarjouksessa esitettävät tiedot 

  Tarjouksessa on esitettävä kaikki seuraavat alla luetellut tiedot: 

  1. 1. Tarjoavan yrityksen esittely ja käytettävät työmenetelmät 

  1. 2. YTJ-ote ja verovelkatodistus 

  1. 3. Palvelun tarjoajan osaaminen ja kokemustarjouspyynnön taustaa ja kohdettavastaavista toimeksiannoista  

  1. a) Projektin vastuuhenkilön/vastuuhenkilöiden lyhyt esittely  

  1. b) Vastuutahonosaaminenja kokemus soveltuvuus ko. hankintaan  

  1. c) Referenssit vastaavista asiantuntijapalveluista ja kehittämistehtävistä 

  1. 4. Työnpajojen fasilitoinnin toteuttamissuunnitelma sisältäen loppuyhteenvedot, raportoinnit ja käytettävät työkalut 

  1. 5. Työn hinta (alv 0) sekä selvitystoteutuksen tuntimäärästä 

  1. 6. Muut mahdolliset toteutukseen liittyvät lisäkulut  

  1. 7. Lisätöiden tuntiveloitushinta (alv 0)ja muiden kustannusten veloitusperusteet (alv 0) 

  5. Ilmoitus ja hankintamenettely 

  Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvioitu kokonaiskustannus alittaa julkisten hankintojen kansallisen kynnysarvon. Ilmoitus tästä hankinnasta on lähetetty kolmellemahdolliselle palveluntuottajalle sähköpostilla sekä julkaistu www.kaustisenseutu.fi ja Kaustisen seutukunnan Facebooksivustoilla.  

  Tarjouksen antavan palveluntarjoajan tulee itse huolehtia siitä, että tämä tarjouspyyntö on kaikkien niiden henkilöiden käytössä, jotka vastaavat tarjousten laadinnasta. 

  Tarjouksen antaneella taholla ei ole oikeutta vaatia korvausta tarjouksen tekemisestä.  

  Tarjouspyyntöasiakirja on saatavilla vain suomen kielellä. Tarjous on laadittava kokonaisuudessaan suomen kielellä. 

   6. Valinta

  Hyväksyttävän tarjouksen valinta ja palvelun hankinta perustuu kokonaistaloudellisesti edullisimpaan ratkaisuun. Mikäli tarjoaja ei jätä tarjousta määräaikaan mennessä, tarjousta ei käsitellä eikä hyväksytä. 

  Sellainen tarjous, jonka yhteydessä ei ole toimitettu kaikkia pyydettyjä todistuksia ja selvityksiä, ei vastaa sisällöltään tarjouspyyntöä. Pyydettyjen asiakirjojen toimittamatta jättäminen antaa perusteen tarjouksen hylkäämiselle.  

   

  Arviointi- ja valintakriteerit sekä niiden painoarvot valinnassa ovat: 

  1. 1. Osaaminen, painoarvo 50 %(maksimipisteet20 pistettä) 

  1. a) Vastuuhenkilöiden pätevyys ja osaaminen sektorilla ja sen soveltuminen hankintaan(15) 

  1. b) Referenssit (5) 

   

  1. 2. Toteuttamissuunnitelma, painoarvo10 % (maksimipisteet4 pistettä) 

  1. a) Soveltuvuus tarjouspyynnön tavoitteisiin ja hankkeen sisältöihin(4) 

   

  1. 3. Hinta, painoarvo 40 %(maksimipisteet16pistettä  

  1. a) Halvin tarjous saa maksimipisteet 16 

  1. b) Muut pisteet muodostuvat siten, että halvin hinta jaetaan tarjoushinnalla, jolla saatu suhdeluku kerrotaan maksimipisteellä 16. Suhdeluku on sitä pienempi, mitä kalliimpi tarjoushinta on suhteessa halvimpaan.  

   

  Kaustisen seutukunta pidättää itsellään oikeuden olla hyväksymättä mitään jätetyistä tarjouksista, mikäli tarjoukset eivät vastaa haluttua palvelukokonaisuutta tai hankinnan hinta muodostuu liian korkeaksi tai mikäli hankkeen päärahoittaja ilmoittaa hankinnan esteestä tai hankinnalle tulee jokin muu este. 

  Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouksen antaneella taholla ei ole oikeutta vaatia tarjouksen tekemisestä korvausta.  

  7. Laskutus ja sopimusehdot 

  Asiantuntijapalvelun toteuttajan on eriteltävä kustannukset ja toimitettava niihin liittyvät projektihallinnoinnin edellyttämät dokumentit. 

  Hankinta maksetaan laskuavastaan hankehallinnan edellyttämien raporttien mukaan, kun työ ja loppuraportti on tilaajan toimesta vastaanotettu ja hyväksytty.  

   

  LASKUTUSOSOITE: 

  Lestijärven kunta/Kaustisen seutukunta - KIERTH2ON 2.0 -hanke 

  Lestintie 39 

  69440 LESTIJÄRVI 

  Y-tunnus: 0180774–6 

   

  Sähköpostilaskut osoitteeseen: 

   

  Verkkolaskuosoite: 

  Lestijärven kunta 003701807746 

  Välittäjätunnus OKOYFIHH 

   

  Hankintaan sovelletaan Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa – sopimusehtoja.  

  Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten välisillä neuvotteluilla ja sen jälkeen välimiesmenettelyllä. 

  Mahdollisista lisätöistä on sovittava kirjallisesti tilaajan kanssa erikseen.  

  8. Tarjouksen jättöaika ja voimassaolo 

  Pyydämme toimittamaan tarjouksen perjantaihin 28.01.2022klo 14.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteetSähköpostiviestin otsikkoon teksti: Kierthon 2.0 työpajojen fasilitointi”.  

  Tarjous on allekirjoitettava. Tarjouksen antaja on vastuussa siitä, että tarjouksen on allekirjoittanut toimivaltainen henkilö/nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö tarjouksen antavassa organisaatiossa. 

  Tarjouksen on oltava voimassa15.03.2022saakka. Tarjouksessa on esitettävä seuraavat liitteet: Ote kaupparekisteristä tai yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä (YTJ) (ei 3 kk vanhempi), verovelkatodistus sekä selvitys allekirjoitusoikeudesta. 

  9. Tarjoustietojen julkisuus 

  Kaikki tarjousasiakirjat ovat julkisia. Mikäli tarjoaja katsoo, että joku osa tarjouksesta on liikesalaisuuden luonteinen ja sellaisena salassa pidettävä, tulee tästä mainita erikseen tarjouksessa ja esittää tämä osa erillisenä liitteenä. Tarjouksen hinta ei ole liikesalaisuus. 

  10.Lisätietoja 

  Lisätietoja hankittavan palvelun sisällöstä antaa sähköpostitse projektipäällikköSalla Siivonen,salla.siivonen@kaustisenseutukunta.fi 

   

  Halsualla11.01.2022 

  KAUSTISEN SEUTUKUNTA 

  Petri Jylhä 

  kehittämisjohtaja