Hyppää sisältöön

Halsua Kaustinen Lestijärvi Toholampi Veteli

Tarjouspyyntö: Digistrategian jalkauttamisen asiantuntijapalvelu (määräaika umpeutunut)

Seututoiminta

Tarjouspyyntö: Digistrategian jalkauttamisen asiantuntijapalvelu (määräaika umpeutunut)

Lestijärven kunta / Kaustisen seutukunta

TARJOUSPYYNTÖ                                                                                                                                 

Lestintie 39

69440 LESTIJÄRVI
 

KASE Smart Countryside: kuntien toimintamallien ja palveluprosessien tehostaminen digitalisaation avulla:  Digistrategian jalkauttamisen asiantuntijapalvelu 

 

1. Hankinnan tausta

KASE Smart Countryside: kuntien toimintamallien ja prosessien tehostaminen digitalisaation avulla -hankkeen tavoitteina on luoda seudulle yhtenäinen digistrategia, kehittää kuntien välistä yhteistyötä luomalla yhtenäisiä digitalisaatioon pohjautuvia toimintamalleja sekä prosesseja, luoda alueellinen yhtenäinen sähköinen asiointialusta. Edellä mainituilla toimilla tavoitellaan kuntien taloudellisen tilan parantumista.

KASE Smart Countryside hankkeen tavoitteina/toimenpiteinä on

1) luoda Kaustisen seutukunnan kunnille (Halsua, Kaustinen, Lestijärvi, Toholampi ja Veteli) kuntien yhteinen digistrategia

2) rakentaa yhtenäinen sähköinen asiointialusta

3) kehittää ja ottaa käyttöön yhtenäisiä toimintamalleja ja palveluprosesseja digitalisaatiota hyödyntäen. Näillä toimenpiteillä pyritään luomaan kunnille kustannussäästöjä ja kehittämään alueen asukkaille tarjottavia, kuntarajat ylittäviä palveluita, jolloin alueen elinvoimaisuus ja houkuttelevuus

KASE Smart Countryside hankkeen toteuttaja on Kaustisen seutukunta -organisaatio, jonka jäsenkuntia ovat Halsua, Kaustinen, Lestijärvi, Toholampi ja Veteli. Hankkeen päärahoittajana on Valtiovarainministeriö. Hankkeen projektipäällikkönä toimii Tytti Pohjola.

2. Hankinnan kohde

KASE Smart Countryside hankkeen avulla on luotu Kaustisen seutukunnan kuntien yhteinen digistrategia, joka valmistui 14.10.2020. Strategian jalkauttamiseksi ja siirtämiseksi käytäntöön tarvitaan asiantuntijatukea ja valmennusta strategiaa toteuttavalle digistrategiatiimille ja strategiatyöhön osallistuvien organisaatioiden henkilökunnalle. Tässä tarjouspyynnössä pyydämme tarjousta valmennuksesta digistrategian jalkauttamistyöhön helmi – marraskuulle 2021. Tarvittavan valmennuksen laajuus on keskimäärin 2 työpäivää / kk. Työpäivän pituus on KVTES:in mukainen 7h 15min.

Hankinnan kohteen määrittely:

1. Digistrategian jalkauttamisen ja hankkeen pilottien toteuttamisen tukeminen säännöllisinä valmennuksina.

2. Tarjoukseen voidaan määritellä päivähinta tukipalveluista keskimäärin 2 pv/kk, yhteensä 18 päivää/9kk. Päivät voidaan käyttää tarpeen mukaan kokonaisina (2 X 1pv/kk) tai puolikkaina (4 X 0,5pv/kk).

3. Lisäksi tarjoukseen tulisi sisällyttää mahdollisten lisäpäivien hinta, joita voi käyttää tarpeen mukaan hankeajan puitteissa.

Työn sisältöä voidaan täsmentää yhteistyössä tilaajan kanssa.

Valmennuksen lähtökohtana käytetään laadittua digistrategiaa. Tilaajan edustaja Tytti Pohjola on laatinut valmennuksen sisältövaatimukset yhdessä työryhmän kanssa.

3. Aikataulut

Tarjoukset tulee toimittaa keskiviikkona 2.12.2020 klo 14:00 mennessä.

Asiantuntijapalvelu tulee olla tarpeen mukaan käytettävissä marraskuuhun 2021 asti. Työ aloitetaan valintapäätöksen jälkeen vuoden 2021 alussa.

4. Tarjouksessa esitettävät tiedot

Tarjouksessa on esitettävä kaikki seuraavat alla luetellut tiedot:

1. Tarjoavan yrityksen esittely ja käytettävät valmennusmenetelmät

2. YTJ-ote ja verovelkatodistus

3. Palvelun tarjoajan osaaminen ja kokemus tarjouspyynnön taustaa ja kohdetta vastaavista toimeksiannoista

   a. Referenssit (3 kpl)

   b. Vastuuhenkilön lyhyt esittely

   c. Vastuuhenkilön digistrategiaosaaminen julkisella sektorilla ja sen soveltuvuus hankintaan

   d. Toteutussuunnitelma

4. Työn tuntihinta (alv 0) sekä selvitys toteutuksen tuntimäärästä

5. Muut mahdolliset toteutukseen liittyvät lisäkulut

6. Lisätöiden tuntiveloitushinta (alv 0) ja muiden kustannusten veloitusperusteet (alv 0)

5. Ilmoitus ja hankintamenettely

Hankintamenettely on avoin. Ilmoitus tästä hankinnasta on lähetetty kolmelle palvelun tuottajalle sähköpostilla sekä julkaistu www.kaustisenseutu.fi – sivustoilla.

Tarjouksen antavan palveluntarjoajan tulee itse huolehtia siitä, että tämä tarjouspyyntö on kaikkien niiden henkilöiden käytössä, jotka vastaavat tarjousten laadinnasta.

Tarjouksen antaneella taholla ei ole oikeutta vaatia korvausta tarjouksen tekemisestä.

Tarjouspyyntöasiakirja on saatavilla vain suomen kielellä. Tarjous on laadittava kokonaisuudessaan suomen kielellä.

6. Valinta

Hyväksyttävän tarjouksen valinta ja palvelun hankinta perustuu kokonaistaloudellisesti edullisimpaan ratkaisuun. Mikäli tarjoaja ei jätä tarjousta määräaikaan mennessä, tarjousta ei käsitellä eikä hyväksytä.

Sellainen tarjous, jonka yhteydessä ei ole toimitettu kaikkia pyydettyjä todistuksia ja selvityksiä, ei vastaa sisällöltään tarjouspyyntöä. Pyydettyjen asiakirjojen toimittamatta jättäminen antaa perusteen tarjouksen hylkäämiselle. Yrityksellä ei saa olla rekisteriin merkittyä verovelkaa (verovelkatodistus).

Arviointi- ja valintakriteerit sekä niiden painoarvot valinnassa ovat:

1. Hinta, painoarvo 60 % (maksimipisteet 12)

    a. Halvin tarjous saa maksimipisteet 12

    b. Muut pisteet muodostuvat siten, että halvin hinta jaetaan tarjoushinnalla, jolla saatu suhdeluku kerrotaan maksimipisteellä 12. Suhdeluku on sitä pienempi, mitä kalliimpi tarjoushinta on suhteessa halvimpaan.

2. Osaaminen/referenssit kohdassa 4 esitetyissä osa-alueissa, painoarvo 40 % (maksimipisteet 8)

    a. Referenssit (maksimipistemäärä 2)

    b. Vastuuhenkilön/vastuuhenkilöiden pätevyys ja osaaminen (maksimipisteet 2)

    c. Vastuuhenkilön digistrategiaosaaminen julkisella sektorilla ja sen soveltuvuus hankintaan (maksimipisteet 2)

    d. Toteutussuunnitelman soveltuvuus tarjouspyynnön tavoitteisiin ja hankkeen sisältöihin (maksimipisteet 2)

Kaustisen seutukunta pidättää itsellään oikeuden olla hyväksymättä mitään jätetyistä tarjouksista, mikäli tarjoukset eivät vastaa haluttua palvelukokonaisuutta tai hankinnan hinta muodostuu liian korkeaksi tai mikäli hankkeen päärahoittaja ilmoittaa hankinnan esteestä tai hankinnalle tulee jokin muu este.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouksen antaneella taholla ei ole oikeutta vaatia tarjouksen tekemisestä korvausta. Tarjouspyyntöasiakirjat ovat saatavissa vain suomen kielellä. Tarjous on laadittava kokonaisuudessaan suomen kielellä.

7. Laskutus ja sopimusehdot

Asiantuntijatyön toteuttajan on eriteltävä kustannukset ja toimitettava niihin liittyvät projektihallinnoinnin edellyttämät dokumentit.

Hankinta maksetaan sähköpostilla toimitettua laskua vastaan kuukausittaisten työaikaraporttien mukaan, kun työaikaraportit on tilaajan toimesta vastaanotettu ja hyväksytty. Laskutus toteutetaan kahdessa erässä, 15.6.2021 ja 15.11.2021 mennessä.

LASKUTUSOSOITE

Lestijärven kunta

Kaustisen seutukunta

Lestintie 39

69440 LESTIJÄRVI

Y-tunnus 0180774–6

 

Sähköpostilaskut osoitteeseen: Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet

 

Verkkolaskuosoite:

Lestijärven kunta 003701807746

Välittäjätunnus OKOYFIHH

 

Hankintaan sovelletaan Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa – sopimusehtoja, jotka löytyvät osoitteesta: http://vm.fi/documents/10623/307565/JYSE+palvelut/564be8e8-8ed1-4b44-a206-701e54f6348e

Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten välisillä neuvotteluilla, ja sen jälkeen välimiesmenettelyllä.

Mahdollisista lisätöistä on sovittava tilaajan kanssa erikseen.

Sopimuksen pätevyysjärjestys on:

1. Sopimus, joka allekirjoitetaan

2. Tarjous

8. Tarjouksen jättöaika ja voimassaolo

Pyydämme toimittamaan tarjouksen keskiviikko 2.12.2020 klo 14:00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet
Sähköpostiviestin otsikkoon teksti: ”Digistrategian jalkauttamisen asiantuntijapalvelu”

Tarjous on allekirjoitettava. Tarjouksen antaja on vastuussa siitä, että tarjouksen on allekirjoittanut toimivaltainen henkilö/nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö tarjouksen antavassa organisaatiossa.

Tarjouksen on oltava voimassa 1.4.2021 saakka. Tarjouksessa on esitettävä seuraavat liitteet: Ote kaupparekisteristä tai yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä (YTJ) (ei 3 kk vanhempi) sekä verovelkatodistus.

9. Tarjoustietojen julkisuus

Kaikki tarjousasiakirjat ovat julkisia. Mikäli tarjoaja katsoo, että joku osa tarjouksesta on liikesalaisuuden luonteinen ja sellaisena salassa pidettävä, tulee tästä mainita erikseen tarjouksessa, ja esittää tämä osa erillisenä liitteenä. Tarjouksen hinta ei ole liikesalaisuus.

10. Lisätietoja

Lisätietoja hankittavan palvelun sisällöstä antaa sähköpostitse Tytti Pohjola, Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet. Lisätiedot toimitetaan kaikille tarjoajille.


Kaustisella 18.11.2020

KAUSTISEN SEUTUKUNTA

Petri Jylhä

kehittämisjohtaja

 

Liite: Kaustisen seutukunnan digistrategia

Halsua Kaustinen Lestijärvi Toholampi Veteli