Siirry sisältöön
 • Asukkaille
 • Yrityksille
 • Yleinen
 • Seututoiminta
 • Kiertotalous
3.11.2022

Selvitys bioenergian kysynnästä Kaustisen seutukunnan alueella on valmistunut

Feasib Oy toteutti ”Bioenergian kysynnän aluetaloudelliset vaikutukset Kaustisen seutukunnan alueella” -selvityksen Kaustisen seutukunnan Kierth2on 2.0 -hankkeen toimesta. Hanke on osa Kaustisen seutukunnan toimintaa, jonka avulla kehitetään uusiutuvan energian ekosysteemejä tukemaan maaseutualueiden rakennemuutosta ja tavoitteena on luoda edellytyksiä varsinkin uusiutuvaan energiaan perustuvalle liiketoiminnalle ja erityisesti biokaasun käytön lisäämiselle Kaustisen seutukunnan alueella. Hanke on saanut EAKR-rahoituksen Keski-Pohjanmaan liitolta.

Tuoreessa selvityksessä tehtiin seutukunnan alueen markkina-analyysi, tarkasteltiin kysyntään vaikuttavia tekijöitä ja vihreitä markkinoita, sekä etsittiin keinoja kysynnän ja tuotannon kohtaamiseksi. Selvitykseen sisältyy myös suosituksia siitä, mitä Kaustisen seudulla voitaisiin tehdä biokaasumarkkinoiden edistämiseksi.

Kaustisen seutukunnan alueella biokaasulla on merkittävä kysyntäpotentiaali erityisesti teollisuuden ja yhdyskuntaenergian toimialoilla. Haastattelujen mukaan kysynnän kokonaispotentiaali on 55 000 MWh. Energiamäärää voi suhteuttaa aiemmassa Kaustisen seutukunnan hankkeessa laskettuun alueellisten biokaasulaitosten tuotantopotentiaaliin, missä viiden biokaasulaitoksen ulosmyytäväksi tuotantopotentiaaliksi muodostuu yhteensä 22 400 MWh. Kysyntäpotentiaali on siis suurempaa kuin laskelma tuotantomahdollisuuksista, joten liiketoiminnan kestävyys ratkaisee. Haastateltavien mukaan kysyntänäkymät näyttävät kasvavan tulevan viiden vuoden aikana, mikäli jakeluverkosto kehittyy.

Biokaasun käyttöä pidettiin suurimmaksi osaksi kilpailuetua tuovana tekijänä. Jokaisella toimialalla tuotiin esiin vastuullisuus ja sen kautta tuleva imagohyöty. Merkittävimpänä kysyntää edistävänä tekijänä nähtiin tankkausverkoston rakentuminen. Biokaasutekniikan odotetaan kehittyvän ajoneuvoissa ja työkoneissa, sillä sopivaa kalustoa ei useinkaan ole biokaasukäyttöisenä. Keskeisimmäksi seudulliseksi keinoksi kysynnän kehittämiseksi nousi haastatteluissa tankkausverkoston kehittäminen, sillä tätä toivottiin lähes kaikilla toimialoilla. Monella toimialalla toivottiin myös seudullista tuki- ja neuvontapalvelua biokaasuun liittyen.

Tuotannon ja kysynnän kohtaamiseksi toimialojen edustajat toivoivat biokaasun tuotannon ja kysynnän yhtäaikaista luomista ja yhdistämistä. Lisäksi esille nousi toive symbioosien ja ekosysteemien mahdollisuuksien kartoittamisesta sekä niiden luomisesta. Toivottiin myös kunnallisia toimijoita mukaan biokaasulaitosinvestointeihin, mikä mahdollistaisi myös monipuolisempien syötejakeiden saannin laitoksiin.

Kaustisen seutukunta voi osaltaan madaltaa edellä mainittuja kynnyksiä biokaasun paikallismarkkinoilla. Toimialahaastattelujen perusteella Kaustisen seutukunnan toimet ja suunnitelmat biokaasualan tukemiseksi osuvat hyvin yhteen sidosryhmien toiveiden kanssa. Kaustisen seutukunnalla voi olla edelläkävijän, verkoston rakentajan ja mahdollistajan rooli seutukunnan energiajärjestelmässä. Tämän selvityksen tulosten perusteella Kaustisen seutukunnan kunnissa kannattaa:

 • Jatkaa nykyisiä ja suunniteltuja toimia biokaasualan edistämiseksi, sillä toimialahaastatteluissa nousi hyvin samankaltaisia toiveita seutukunnan roolista
 • Yhdistää hanketyössä selvinneet potentiaaliset biokaasun tuottajat ja käyttäjät
 • Viedä viestiä biokaasulaitosten investointimahdollisuudesta kannattavuuslaskelmien avulla
 • Auttaa tuottajia biokaasun tuotteistamisessa
 • Edistää biokaasuhankkeita, joissa kysyntää takaa yksi tai useampi suurempi toimija
 • Lisätä biokaasun paikallista kysyntää julkisten hankintojen avulla.

Kaustisen seutukunnalla voi olla merkittävä rooli biokaasun paikallisen kysynnän lisäämisessä vaikuttamalla kuntien hankintaperiaatteisiin. Kaustisen seutukunnalla on mahdollista vaikuttaa biokaasun tuotantoon edistämällä maatalousyrittäjien biokaasuhankkeita ja biokaasun kysyntään yhdistämällä potentiaalisia asiakkaita tuotantolaitoksen suunnitteluvaiheeseen. Tässä selvityksessä kysyntäpotentiaalia löytyi teollisuudesta, maataloudesta, yhdyskuntaenergian ja liikenteen sektoreilta.

 

Selvityksen tulosten esittely 8.11. klo 9-12 järjestettävässä webinaarissa. 

Tallenne katsottavissa: tallenne

 

Tulosten esittelytilaisuuden aineisto luettavissa täällä.

Selvitys luettavissa kokonaisuudessaan täällä.