Hyppää sisältöön

Halsua Kaustinen Lestijärvi Toholampi Veteli

Tarjouspyyntö: Kiertoon! -toteutettavuusselvitys (määräaika umpeutunut)

Seututoiminta

Tarjouspyyntö: Kiertoon! -toteutettavuusselvitys (määräaika umpeutunut)

Lestijärven kunta / Kaustisen seutukunta

TARJOUSPYYNTÖ

Lestintie 39

69440 LESTIJÄRVI


1. Hankinnan tausta

 

KIERTOON!

Biomassojen paikallisesta kierrosta uutta työtä ja energiaa -hankkeen tavoitteina on toteuttaa paikalliset erityispiirteet hyödyntävä uusiutuvaan energiaan perustuva bioenergian ekosysteemi ja demonstroida tätä käytännössä.

Tämä paikallinen ekosysteemi hyödyntää hankealueella olevat merkittävät turkislantavarannot sekä hiljattain käytöstä poistuneet tai poistumassa olevat turvetuotantoalueet (entisen fossiilisen polttoaineen tuotannon sijaan) uusiutuvan energian tuotantoalueina.

KIERTOON! - hankkeen toteuttaja on Kaustisen seutukunta -organisaatio, jonka jäsenkuntia ovat Halsua, Kaustinen, Lestijärvi, Toholampi ja Veteli. Hankkeen päärahoittaja Euroopan aluekehitysrahasto (Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma).

Hankkeen projektipäällikkönä toimii Marko Malvisto.

 

KIERTOON! -Hanke jakautuu viiteen työpakettiin:

Työpaketti 1: Paikallisen kiertotalousympäristön (ekosysteemi) toteutettavuusselvitykset ja biokaasutuotannon toteuttamisen suunnittelu

Toteutettavuusselvitykset laaditaan eri osakokonaisuuksien osalta, sisältäen selvitykset raaka-aineista ja niiden saatavuudesta, tuotantopotentiaalista ja tarvittavasta teknologiasta (mm. energia, tilat, koneet ja laitteet, tarvikkeet) sekä biokaasulopputuotteen liiketaloudellinen analyysi, mukaan lukien markkinat, myynti ja jakelu. Toteutettavuusselvitykset huomioivat hankkeen muiden työpakettien tulokset, mm. kokeiluympäristön /demonstraation sekä kaasutuskokeiden toteutuksesta syntyvän lisätiedon.

Paikallisena kiertotalouden demonstraatioympäristönä ja selvitysten lähtökohtana toimii Halsualla sijaitseva toimintaympäristö

Tiedonhankinnalla ja selvityksillä tuotetaan valmiudet ja lähtökohdat ko. paikallisen ekosysteemin demonstraation suunnittelulle ja toteuttamiseen

Työpaketti 2: Kokeilujen ja testausten toteuttaminen demonstraatioympäristössä

Paikallisen kierron ja bioenergiatuotannon ekosysteemin demonstraation toteutuksessa hyödynnetään kokeiluja ja testauksia, joilla haetaan optimaalisia tuotanto- ja toimintamalleja. Toiminta käynnistetään vaiheittain siirtyen piloteista ja testeistä laajamittaisempaan kokeilutoimintaan.

Työpaketti 3: Biokaasutuotannon arvoketjun/-kehän mallinnus Kaustisen seutukunnan alueella

Arvokehän mallinnus tuottaa kokonaisnäkemyksen paikalliseen kiertotalouteen perustuvan biokaasutuotannon osa-alueista ja toimijoista sekä eri tahojen tehtäväalueista

Työpaketti 4: Toiminnan vakiinnuttamisen ja tarvittavien jatkohankkeiden suunnittelu hankkeessa saatujen kokemusten ja tulosten perusteella

Työpaketti 5: Viestintä ja tiedottaminen sekä hankehallinto

 

2. Hankinnan kohde

 

Toteutettavuusselvitys

1. Laaditaan toteutettavuusselvitys sisältäen mm. pilotointiympäristön sekä koko seutukunnan kattavan alueellisten biokaasusyötteiden määrän, saatavuuden sekä niiden energia-/tuotantopotentiaalin

2. Syöteselvitykseen liitetään tarvittavan tuotantoteknologian määrittely

- millaisia erilaisia syötteitä alueelta löytyy ja kuinka paljon, miten erilaisia syötteitä voidaan hyödyntää biokaasutuotannossa

- miten niiden erilaisuus vaikuttaa käytettävän teknologian valintaan (vrt. märkäkäyminen vs. kuivakäyminen)

3. Tarjoukseen määritellään hinta, joka sisältää toteutettavuusselvityksen kokonaishinnan osatoimenpiteittäin eriteltynä (alv 0 %)

4. Lisäksi tarjoukseen tulisi sisällyttää mahdollisten lisätöiden hinta, joita voi käyttää tarpeen mukaan hankeajan puitteissa.

Työn sisältöä voidaan täsmentää yhteistyössä tilaajan kanssa. Tilaajan edustaja Marko Malvisto on laatinut tarjouspyynnön sisältövaatimukset yhdessä työryhmän kanssa.

 

3. Aikataulut

Tarjoukset tulee toimittaa tiistaina 15.12.2020 klo 14.00 mennessä.

Valintapäätös tehdään välittömästi tarjousajan päätyttyä. Työ aloitetaan valintapäätöksen jälkeen sovittuna ajankohtana ja toimeksiannon tulee olla valmiina 31.3.2021.

 

4. Tarjouksessa esitettävät tiedot

Tarjouksessa on esitettävä kaikki seuraavat alla luetellut tiedot:

1. Tarjoavan yrityksen esittely ja käytettävät työmenetelmät

2. YTJ-ote ja verovelkatodistus

3. Palvelun tarjoajan osaaminen ja kokemus tarjouspyynnön taustaa ja kohdetta vastaavista toimeksiannoista

a. Referenssit (3 kpl)

b. Vastuutahon ja vastuuhenkilön lyhyt esittely

c. Vastuutahon osaaminen ja kokemus soveltuvuus ko. hankintaan

d. Toteutussuunnitelma

e. Toteutettavuusselvityksen aikataulu

4. Työn hinta (alv 0) sekä selvitys toteutuksen tuntimäärästä

5. Muut mahdolliset toteutukseen liittyvät lisäkulut

6. Lisätöiden tuntiveloitushinta (alv 0) ja muiden kustannusten veloitusperusteet (alv 0)

 

5. Ilmoitus ja hankintamenettely

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvioitu kokonaiskustannus alittaa julkisten hankintojen kansallisen kynnysarvon. Ilmoitus tästä hankinnasta on lähetetty kolmelle mahdolliselle palveluntuottajalle sähköpostilla sekä julkaistu www.kaustisenseutu.fi ja Kaustisen seutukunnan Facebook – sivustoilla.

Tarjouksen antavan palveluntarjoajan tulee itse huolehtia siitä, että tämä tarjouspyyntö on kaikkien niiden henkilöiden käytössä, jotka vastaavat tarjousten laadinnasta.

Tarjouksen antaneella taholla ei ole oikeutta vaatia korvausta tarjouksen tekemisestä.

Tarjouspyyntöasiakirja on saatavilla vain suomen kielellä. Tarjous on laadittava kokonaisuudessaan suomen kielellä.

 

6. Valinta

Hyväksyttävän tarjouksen valinta ja palvelun hankinta perustuu kokonaistaloudellisesti edullisimpaan ratkaisuun. Mikäli tarjoaja ei jätä tarjousta määräaikaan mennessä, tarjousta ei käsitellä eikä hyväksytä.

Sellainen tarjous, jonka yhteydessä ei ole toimitettu kaikkia pyydettyjä todistuksia ja selvityksiä, ei vastaa sisällöltään tarjouspyyntöä. Pyydettyjen asiakirjojen toimittamatta jättäminen antaa perusteen tarjouksen hylkäämiselle. Yrityksellä ei saa olla rekisteriin merkittyä verovelkaa (verovelkatodistus).

Arviointi- ja valintakriteerit sekä niiden painoarvot valinnassa ovat:

 

1. Osaaminen, painoarvo 40 % (Max. 40 pistettä)

a. vastuuhenkilöiden pätevyys ja osaaminen sektorilla ja sen soveltuminen hankintaan (8)

b. toteutussuunnitelman soveltuvuus tarjouspyynnön tavoitteisiin ja hankkeen sisältöihin (20)

c. aikataulu (2)

d. loppuraportin sisältö (10)

2. Referenssit, painoarvo 30 % (Max. 30 pistettä)

a. vastaavien selvitysten määrä (5)

b. vastaavien selvitysten sisällön soveltuvuus tarjouspyyntöön (15)

3. Hinta, painoarvo 30 % (maksimipisteet 30)

a. Halvin tarjous saa maksimipisteet 30

b. Muut pisteet muodostuvat siten, että halvin hinta jaetaan tarjoushinnalla, jolla saatu suhdeluku kerrotaan maksimipisteellä 30. Suhdeluku on sitä pienempi, mitä kalliimpi tarjoushinta on suhteessa halvimpaan.

Kaustisen seutukunta pidättää itsellään oikeuden olla hyväksymättä mitään jätetyistä tarjouksista, mikäli tarjoukset eivät vastaa haluttua palvelukokonaisuutta tai hankinnan hinta muodostuu liian korkeaksi tai mikäli hankkeen päärahoittaja ilmoittaa hankinnan esteestä tai hankinnalle tulee jokin muu este.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouksen antaneella taholla ei ole oikeutta vaatia tarjouksen tekemisestä korvausta. Tarjouspyyntöasiakirjat ovat saatavissa vain suomen kielellä. Tarjous on laadittava kokonaisuudessaan suomen kielellä.

 

7. Laskutus ja sopimusehdot

Asiantuntijapalvelun toteuttajan on eriteltävä kustannukset ja toimitettava niihin liittyvät projektihallinnoinnin edellyttämät dokumentit.

Hankinta maksetaan sähköisesti toimitettua laskua vastaan (ensisijaisesti verkkolasku) hankehallinnan edellyttämien raporttien mukaan, kun työ ja loppuraportti on tilaajan toimesta vastaanotettu ja hyväksytty.
 

LASKUTUSOSOITE

Verkkolaskuosoite:

Lestijärven kunta 003701807746

Välittäjätunnus OKOYFIHH

 

Lestijärven kunta

Kaustisen seutukunta- KIERTOON! -hanke

Lestintie 39

69440 LESTIJÄRVI

Y-tunnus 0180774–6

 

Hankintaan sovelletaan Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa – sopimusehtoja, jotka löytyvät osoitteesta: 

http://vm.fi/documents/10623/307565/JYSE+palvelut/564be8e8-8ed1-4b44-a206-701e54f6348e 

Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten välisillä neuvotteluilla ja sen jälkeen välimiesmenettelyllä.

Mahdollisista lisätöistä on sovittava tilaajan kanssa erikseen.

Sopimuksen pätevyysjärjestys on:

1. Sopimus, joka allekirjoitetaan

2. Tarjous

 

8. Tarjouksen jättöaika ja voimassaolo

Pyydämme toimittamaan tarjouksen tiistaihin 15.12.2020 klo 14.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet Sähköpostiviestin otsikkoon teksti: ”Kiertoon! -toteutettavuusselvitys”

Tarjous on allekirjoitettava. Tarjouksen antaja on vastuussa siitä, että tarjouksen on allekirjoittanut toimivaltainen henkilö/nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö tarjouksen antavassa organisaatiossa.

Tarjouksen on oltava voimassa 15.1.2021 saakka. Tarjouksessa on esitettävä seuraavat liitteet: Ote kaupparekisteristä tai yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä (YTJ) (ei 3 kk vanhempi) sekä verovelkatodistus

 

9. Tarjoustietojen julkisuus

Kaikki tarjousasiakirjat ovat julkisia. Mikäli tarjoaja katsoo, että joku osa tarjouksesta on liikesalaisuuden luonteinen ja sellaisena salassa pidettävä, tulee tästä mainita erikseen tarjouksessa ja esittää tämä osa erillisenä liitteenä. Tarjouksen hinta ei ole liikesalaisuus.

10. Lisätietoja

Lisätietoja hankittavan palvelun sisällöstä antaa sähköpostitse Marko Malvisto Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet. Lisätiedot toimitetaan kaikille tarjoajille.

 

Halsualla 2.12.2020

 

KAUSTISEN SEUTUKUNTA

Petri Jylhä

kehittämisjohtaja

Halsua Kaustinen Lestijärvi Toholampi Veteli